Voorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden en de privacyvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) zorgvuldig door alvorens de website Tuinenparkmachines.nl te gebruiken. Door de website Tuinenparkmachines.nl te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van de Voorwaarden, alsmede akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van Tuinenparkmachines.nl.

Artikel 1 Algemeen

1.1 De website Tuinenparkmachines.nl is samengesteld door en wordt beheerd door de beheerder.
1.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website Tuinenparkmachines.nl berusten uitsluitend bij de beheerder en/of derden.

Artikel 2 Toegestaan gebruik

2.1 Een gebruiker van de website Tuinenparkmachines.nl dient zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.
2.2 Het is een gebruiker van de website Tuinenparkmachines.nl niet toegestaan om (de inhoud van) de website Tuinenparkmachines.nl te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
2.3 Onder de in artikel 2.2 bedoelde niet toegestane handelingen en/of gedragingen worden in ieder geval verstaan:
(a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van de beheerder en/of derden;
(b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
(c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
(d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website Tuinenparkmachines.nl.
2.4 Het is een gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder, het beschikbaar gestelde materiaal op enigerlei wijze te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.
2.5 Indien een gebruiker een hyperlink naar de website Tuinenparkmachines.nl wenst aan te brengen op zijn eigen site, dient hij dit vooraf bij beheerder te melden.
2.6 In geval een gebruiker zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt de beheerder zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op de gebruiker te verhalen.

Artikel 3 Rechten van intellectuele eigendom

3.1 Onder de in artikel 1.2 bedoelde rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website Tuinenparkmachines.nl en de beheerder in het algemeen, waaronder tevens begrepen know how en handelsgeheimen.
3.2 Het is een gebruiker niet toegestaan de uiterlijke verschijningsvorm van de website Tuinenparkmachines.nl te wijzigen, waaronder in ieder geval wordt begrepen de op de de website Tuinenparkmachines.nl aangebrachte merk- of herkenningstekens en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, op enigerlei wijze te verveelvoudigen, te wijzigen of te verwijderen, noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van de beheerder en/of derden.
3.3 In geval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van de beheerder en/of derden, behoudt de beheerder zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op de inbreukmakende gebruiker te verhalen.

Artikel 4 Verkopers van Tuin- en Parkmachines & Abonnementen

4.1 Verkopers van Tuin- en Parkmachines kunnen zich aanmelden op de website Tuinenparkmachines.nl door het inschrijfformulier in te vullen, en de algemene voorwaarden te aanvaarden. Daarbij moet de adverteerder kunnen garanderen dat hij/zij wettelijk bevoegd is om zich als vertegenwoordiger van het desbetreffende bedrijf aan te melden op onze website en verplicht zich alle gegevens van het bedrijf en persoon die door Tuinenparkmachines.nl worden gevraagd, eerlijk, juist, volledig en actueel te vermelden.
4.2 Na invulling en opsturen van het inschrijfformulier en een bevestiging van de beheerder zal deze verkoper van tuin- en parkmachines worden opgenomen in de bestanden van de beheerder en worden vermeld op de website Tuinenparkmachines.nl.
4.3 Een vermelding op Tuinenparkmachines.nl is geheel gratis.
4.4 Iedere verkoper van Tuin- en Parkmachines heeft de mogelijkheid om aanbiedingen te plaatsen op de website Tuinenparkmachines.nl. Het plaatsen van aanbiedingen kan uitsluiten wanneer u een abonnement heeft afgesloten voor een x-small, small, medium, large of x-large-pakket.
4.5 Een verkoper van Tuin- en Parkmachines kan zijn abonnement schriftelijk opzeggen. Indien deze schriftelijke opzegging niet bij de beheerder binnen is een twee maanden voor het aflopen van uw abonnement, wordt uw abonnement automatisch voor een zelfde periode verlengt.
4.6 De beheerder kan de registratie van een verkoper van Tuin- en Parkmachines met onmiddellijke ingang opzeggen indien de deze zich niet aan één of meer bepalingen van deze Voorwaarden houdt.
4.7 Alle prijzen van Tuinenparkmachines.nl zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en vrijwaring

5.1 De beheerder is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website Tuinenparkmachines.nl, noch van sites die op enigerlei wijze met de website Tuinenparkmachines.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s).
5.2 De beheerder is evenmin aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website Tuinenparkmachines.nl beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.
5.3 De beheerder is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website Tuinenparkmachines.nl worden aangeboden.
5.4 De beheerder garandeert niet dat de op de website Tuinenparkmachines.nl aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is.
5.5 De beheerder garandeert niet dat de op de website Tuinenparkmachines.nl aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen.
5.6 De beheerder garandeert niet dat eventuele fouten en/of gebreken in de website Tuinenparkmachines.nl hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.
5.7 Een gebruiker vrijwaart de beheerder voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de website Tuinenparkmachines.nl.

Artikel 6 Overige

6.1 De beheerder behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. In dit kader adviseert de beheerder de bezoekers van de website Tuinenparkmachines.nl de Voorwaarden regelmatig te raadplegen.
6.2 De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen de beheerder en een gebruiker naar aanleiding van de Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Uw advertentie hier?
Uw advertentie hier?
Winkels | Login | Aanmelden & Adverteren | Contact | Voorwaarden | Disclaimer | Privacy | LinkPartners
Uw advertentie hier?
Uw advertentie hier?
Uw advertentie hier?